Regulamin
 1. Definicje:
  1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin płatności za zajęcia oraz inne usługi, poprzez stronę internetową mdkostrowmaz.pl;
  2. „MDK” – Miejski Dom Kultury z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, REGON: 000285528, NIP: 759-120-46-71;
  3. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem dokonania płatności;
  4. „Uczestnik” - osoba która uczęszcza na zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej;
  5. „Opiekun prawny Uczestnika” – rodzic, przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika;
  6. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem mdkostrowmaz.pl, której administratorem jest MDK;
  7. Formularz zamówienia - udostępniony w Witrynie interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikowi złożenie zamówienia;
  8. Konto - wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Użytkownikowi;
  9. „Strona Płatności” – strona internetowa dotpay.pl, administrowana przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności za zajęcia oraz inne usługi za pośrednictwem Witryny.
  2. Witryna umożliwia dokonanie płatności za zajęcia, których organizatorem jest MDK za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Do korzystania z Witryny niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
  4. MDK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Witryny lub jej części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
  5. Każdy Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem płatności za pośrednictwem Witryny.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz płatności za zajęcia i inne udostępniane usługi w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 3. Usługi elektroniczne
  1. MDK umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia oraz formularza kontaktowego.
  2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie MDK formularza rejestracyjnego dostępnego na podstronie Witryny.
  3. Użytkownik posiadający Konto ma dostęp do historii swoich transakcji oraz może na nim zapisać dane potrzebne do złożenia zamówienia.
  4. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia MDK lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
  5. MDK udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie płatności za usługi dostępne w jego ofercie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do MDK.
  6. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt w sprawie płatności. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do MDK.
  7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, MDK po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.
 4. Złożenie zamówienia
  1. Płatność za wybrane usługi następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności:
   1. kliknięcie opcji „Zapłać online” znajdującej się w górnym menu Witryny
   2. wybór usług z dostępnych kategorii i sekcji,
   3. wybór ilości usług (w przypadku zajęć, jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej, 1 szt. oznacza płatność za jeden miesiąc korzystania z zajęć przez jednego Uczestnika) oraz dodanie ich do koszyka,
   4. po dodaniu do koszyka wszystkich zajęć, za które uczestnik chce dokonać płatności, kliknięcie przyciski „Realizuj zamówienie”
   5. zalogowanie się do Konta poprzez kliknięcie opcji „Zaloguj się” i wpisanie adresu e-mail i hasła Użytkownika (dotyczy Użytkowników posiadających Konto)
   6. wypełnienia formularza „Dane osobowe” poprzez podanie danych (imię, nazwisko i adres email Użytkownika – dotyczy Użytkowników nie posiadających Konta (w tym kroku wpisując opcjonalne Hasło można utworzyć Konto,
   7. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Polityki prywatności i kliknięcie „Dalej”,
   8. wypełnienie danych adresowych i kliknięcie „Dalej”,
   9. w polu komentarza do zamówienia wpisać Imię i nazwisko Uczestnika i kliknięcie przycisku „Dalej”,
   10. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
   11. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.
   12. wybór jednej z podanych metod płatności oraz akceptacja Regulaminu płatności,
   13. dokonanie płatności.
  3. Po zakończeniu powyższej procedury Użytkownik otrzyma na podany w jej trakcie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
  4. Po dokonaniu płatności opisanej w punkcie 5. niniejszego Regulaminu, Użytkownik otrzyma potwierdzenie opłacenia zamówienia.
 5. Płatność
  1. Płatności za usługi obsługiwane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8 na podstawie „Regulaminu dokonywania wpłat w serwisie Dotpay” dostępnego pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf.
  2. MDK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z niezawinionych przez siebie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego DotPay.
  3. Płatność za usługi zamówione za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  4. Użytkownik ma możliwość zapłaty za wybrane zajęcia wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności w czasie składania zamówienia.
  5. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich wybranych usług. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne usługi w ramach jednego zamówienia.
  6. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez MDK informacji o wykonaniu płatności.
  7. Ceny wskazane na stronach Witryny oraz w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Użytkownik nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
  9. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się wysyłając wiadomość o chęci otrzymania faktury VAT wraz z danymi do jej wystawienia pocztą elektroniczną na adres: kasa@mdkostrowmaz.pl
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży za pośrednictwem Witryny należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: kasa@mdkostrowmaz.pl
  2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje czy skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.
  4. MDK rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji MDK składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 7. Dane osobowe
  1. Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
   1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@biodo24.pl
   3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w celach marketingowych i reklamowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b i lit. f RODO tj. w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej tj. popularyzacji działań Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz promocji wydarzeń kulturalnych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   4. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. W odniesieniu do przekazanych danych PayPro SA staje się ich administratorem. Odbiorcami danych w postaci wizerunku mogą być użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej na portalach społecznościowych, odbiorcy drukowanego portfolio.
   5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników wydarzenia do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu SnapChat - https://www.snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy/, portalu TikTok - https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl
   6. Dane osobowe będą przetwarzanego czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   7. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
   8. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
   9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Postanowienia końcowe
  1. MDK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Użytkownicy składają zamówienia. MDK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia urządzeń, komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także za ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie MDK oraz na stronie www.mdkostrowmaz.pl.
  3. MDK zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. Za termin wprowadzenia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu MDK zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Akceptując Regulamin Użytkownik zgadza się na taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
  4. MDK zastrzega sobie prawo do:
   1. decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników;
   2. czasowego zawieszania możliwości płatności za wybrane usługi.
  5. MDK zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. MDK nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny i Strony Płatności będzie przebiegało bez błędów czy przerw. MDK nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Systemu bądź też jego czasowej niedostępności.
  6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl